سامانه جذب با ما

سامانه جذب با ما

امروز در دنیای کسب و کار رقابت برسر جذب و نگهداشت استعدادهاست پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، در سامانه جذب با ما یاور سازمانها در بخش جذب و استخدام می باشد.

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی
سامانه جذب با ما

در بستر پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با توجه به نیاز اعلام شده شرکتها، سازمانها و موسسات ضمن مطالعه سازمان و شناخت ارزشها و آشنایی با استانداردهای جذب و استخدام ویژه سازمان مربوطه

سرمایه انسانی

در گذشته یکی از دغدغه های افراد یافتن شغل مناسب بود. اما اکنون یکی از چالش های سازمانها یافتن افراد شایسته می باشد. امروزه سرمایه انسانی رکن اصلی و عامل موفقیت در دنیای کسب و کار مدرن می باشد.

سرمایه به نوعی از دارایی گفته می شود که به سازمان امکان می دهد پول بیشتری کسب کند و سرمایه انسانی مجموعه دانش و مهارت های افراد است که سازمان برای پیش برد اهداف خود از آن استفاده می کند.

امروز در دنیای کسب و کار رقابت در جذب و نگهداشت استعدادهاست پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، در سامانه جذب با ما یاور سازمانها در بخش جذب و استخدام می باشد.

سامانه جذب با ما

سامانه جذب با ما، در بستر پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با توجه به نیاز اعلام شده شرکتها، سازمانها و موسسات ضمن مطالعه سازمان و شناخت ارزشها و آشنایی با استانداردهای جذب و استخدام ویژه سازمان مربوطه، افراد شایسته که دانش و مهارتهای شغل مورد نظر را کسب نموده و دارای شناسنامه تحلیل روانشناختی که تائید کننده سلامت روان و تناسب شغل با تیپ شخصیتی و روحیات فرد می باشد را به سازمان متقاضی معرفی می نماید.

پلتفرم مدرسه زندگی سامانه جذب با ما

کارفرمایان

کارفرمایان محترم نیاز سرمایه انسانی خود را اینجا به ما اعلام نمائید.

پلتفرم مدرسه زندگی سامانه جذب با ما

کارجویان

کارجویان عزیز استعدادها و شایستگی های خود را اینجا برای ما ارسال کنید

فهرست