مشاوره تحصیلی

مشاوران و کارشناسان تربیتی پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در منزل در کنار والدین و دانش آموزان می باشند.

اهمیت حضور مشاور تحصیلی و کارشناس تربیتی در منزل:

مشاوره ی تحصیلی به جهت نقش مهمی که در موفقیت یا شکست دانش آموزان و دانشجویان در مسیر تحصیلی و شغلی خود ایفا می کند از اهمیت بسیار بالایی در نزد  خانواده ها برخوردار است.

بطور کلی اهداف مشاوره تحصیلی عبارت است از: هدایت تحصیلی، آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری، حل مشکل افت تحصیلی، استرس و اضطراب امتحانات، رفع رفتارهای نابهنجار، ارائه راهکار برای حل مشکلات روحی و روانی و در نهایت هموار کردن مسیر دانش آموزان برای موفقیت در تحصیلات از طریق مشاوره تحصیلی می‌توان توانایی‌ها و نیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد.

مشاورتحصیلی می‌تواند با شناسایی دقیق استعدادها و توانایی های دانش آموزان آنها را به سوی رشته تحصیلی مناسب راهنمایی کند. مشاوران تحصیلی پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در منزل و با قرار گرفتن در کنار دانش‎آموزان،آنان را در جهت رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگی، روانی و تأمین ثبات عاطفی یاری می دهند.

مزایای حضور مشاور تحصیلی و کارشناس تربیتی در منزل:

مشاور تحصیلی بدون توجه به خانواده ی دانش آموز موفقیت چندانی در امر مشاوره دانش آموزان خود کسب نخواهد کرد. خانواده و والدین نقش بسزایی در پیدایش افت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی و شغلی آنها دارند. خانواده سرعت دانش آموز را در رسیدن به اهداف تحصیلی تنظیم می‌کند. خانواده‌های بدون انگیزه، بدون اطلاع و غیر فعال موجب کاهش سرعت دانش آموزان بااستعداد می‌شوند.

از اینرو در فرآیند مشاوره تحصیلی، لزوم انجام مشاوره با والدین اهمیت خاصی پیدا می‌کند. مشاور تحصیلی پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با حضور در منزل ، با قرار گرفتن در جریان شرایط زندگی خانوادگی دانش آموز، خانواده را از ویژگی ها و استعدادهای کمتر دیده شده‌ی فرزندشان آگاه می‌سازد و مهارت های لازم برای موفقیت او را به آنها می آموزد. مشاور و کارشناس تربیتی پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با حضور در منزل دانش آموز همچنین به حل مسائل و مشکلات درون خانوادگی که می تواند باعث بروز افت تحصیلی دانش آموز شود، کمک بسزایی می کند.

لینک نصب اپلیکشن مدرسه زندگی

فهرست