پل ارتباط صنعت و دانشگاه

سامانه«جذب باما» در بستر پلتفرم مدرسه زندگی با اجرای پروژه مطالعه صنایع و بازار کار و با توجه نیاز صنایع به پرسنل متخصص با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزشی برتر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ورود به بازار کار نموده است.

اولین پروژه اقدام به مطالعه و نیاز سنجی بازار کار آژانس های هواپیمایی نموده و با توجه به آسیب کرونا به صنعت گردشگری و تعدیل نیروهای کار ، اکنون به شدت در این صنعت نیازمند افراد متخصص و شایسته هستیم با هدف تامین نیاز نیروی انسانی در این صنعت فراخوان برگزاری دوره های ویژه ورود به بازار کار آژانس های هواپیمایی برگزار گردید و شرکت کنندگان در دوره ها بعد گذراندن دوره جذب بازار کار خواهند شد.

فهرست