معرفی طرح توانمندسازی تادرا

هدف کلی طرح تادرا، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای ساکنان روستاهای ایران است.

این طرح بر روی چهار محور اصلی تمرکز دارد: 

  • ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در روستاها 
  • توسعه آموزش و مهارت‌های دیجیتال 
  • حمایت از کسب و کارهای دیجیتال روستایی 
  • ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در روستاها