دعوت به همکاری
    اساتید و صاحبنظران فعال در حوزه توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی
    فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی ، مشاوره
    جامعه شناسی ، علوم اجتماعی ، مددکاری اجتماعی
    و سایر رشته های مرتبط