سامانه جذب با ما

سامانه جذب با ما کارفرما کارجو جذب و استخدام

کارفرما

ثبت درخواست نیرو
سامانه جذب با کارجو جذب و استخدام

کارجو

ثبت رزومه
سامانه جذب باما پل ارتباط صنعت و دانشگاه
سامانه جذب با ما

کارفرمایان

سامانه جذب با ما

– دریافت نیازهای جذب و استخدام سازمان

– مطالعه و شناخت ارزش ها و استانداردهای جذب و استخدام سازمان مربوطه

– معرفی نیروی شایسته با همراه شناسنامه تحلیل روانشناختی

سامانه جذب با ما

کارجویان

سامانه جذب با ما

– مصاحبه توسط کمیته جذب ( روانشناسان ، اساتید حوزه های منابع انسانی)

– تهیه شناسنامه تحلیل روانشناختی

– مشاوره و توسعه نقاط قابل بهبود

– گذراندن دوره های آموزشی پیش نیاز شغل مربوطه

فهرست