پلتفرم رشد و نوآوری دانش آموزان
سامانه جذب با ما
سامانه رشد و نوآوری اجتماعی

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه های زیر نموده است.

استعدادیابی

همه افراد با استعداد هستند اماچرا بعضی موفق و بعضی شکست می خورند؟

راهنمایی تحصیلی

اینجا نخبگان و رتبه برترها پشتیبان تحصیلی دانش آموزان هستند.

راهنمایی شغلی

اینجا به شغل متناسب با تیپ شخصیتی، مهارتها و دانش خود دست می یابید.

سامانه جذب با ما
سامانه مرکز رشد و نوآوری
فهرست