پویش کرونا مشاور

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های
حاصل از بحران اقتصادی اجتماعی کرونا در نظر دارد با هدف توسعه فردی و توانمند سازی اجتماعی پویش کرونا مشاور را اجرا نماید
پویش شامل پکیچ آموزش و مشاوره رایگان به شرح ذیل می باشد :

پــویـش کـــرونــا مشــاور

۱) یک جلسه مشاوره روانشناسی یا حقوقی (تلفنی)
۲) دو جلسه مشاوره روانشناسی یا حقوقی ( آنلاین)madresezendeginet.ir
۳) آموزش سه مهارت از سری مهارتهای زندگی به روش بومی شده 4H ویژه نوجوانان ( الکترونیکی) نصبapp
فهرست