پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی اقدام به راه اندازی مرکز رشد و نوآوری اجتماعی مجازی نموده است، با تمرکز بر لایف کوچینگ و بیزینس کوچینگ سعی در ایجاد توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی دارد.

لایف کوچینگ :

آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی شامل 35 مهارت به روش بومی شده 4H می باشد، مربیان و مشاوران پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی به مراجعان کمک می کنند که ضمن آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی ، راهکار و تکنیک های لازم جهت حل مسائل و مشکلات زندگی را دریافت نمایند.

بیزینس کوچینگ :

در مرکز رشد و نوآوری اجتماعی که بر بستر پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی فعال می باشد لایف کوچینگ پیش نیاز بیزینس کوچینگ می باشد. افراد با ارتقاء توانایی و مهارتهای زندگی و اجتماعی ، می تواند کسب و کار موفقتری داشته باشد .

مربیان و مشاوران کسب و کار پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با اجرای پکیج توانمند سازی به مراجعان کمک می کنند کسب و کار نوین و پایداری راه اندازی نمایند.

پکیج توانمندسازی شامل :

  • استعدادیابی
  • ظرفیت سنجی و امکانسنجی
  • آموزش تبدیل ایده به محصول
  • کوچینگ راه اندازی کسب و کارهای نوین
  • ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در مناطق کم برخوردار
  • آموزش و مشاوره جهت فروش محصولات و خدمات
فهرست