خانواده

خانواده مهمترین رکن جامعه و اولین کانون تربیت انسان می باشد افراد در خانواده پرورش می یابند و سپس وارد اجتماع می شود اگر خانواده با کارکـردهای خود آشنا نباشد و با ایجــاد فضای پر تنش و نا آرام اعــضای خــانواده آرامش را بیرون از خــــانه جستجو می کنند و پایه های اصلی آسیب در اجتماع از اینجا آغاز خواهد شد.

‌اگـر در خانواده هر يـک از اعضا هنجارها را بـخوبي شنــاخته و راهکار مواجهه و مقابله با موقعیت های مختلف را آموزش ديده و در این حوزه توانمند باشند، هنگام مواجهه با مشکلات نه تنها دچار سـر درگـمي و تعارض نشده بلکه به راحتي از فراز و نشيب هاي زندگی عبور کرده  و نه تنها خود به سلامت از حوادث مي گذرند که مي توانند براي ديگران نيز ناجي باشند.

  آموزش و تربيت نامناسب در خانواده نتيجه اي جز وجود ناهنجاري در اجتماع نیست، خانواده اي که والدين و فرزندان کوچکترين ارتباط عاطفي با يکديگر ندارند و کمبودها و ناملايمات دروني خود را در اجتماع جستجو مي کنند نتيجه اي جز افزایش آسیب های اجتماعی ندارد.

فهرست