[us_page_title description=”1″ align=”center”]

مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات و اساسی ترین برنامه زندگی هر فردی است ولی افراد مهارت های لازم
در این زمینه را کسب نکرده اند و بنیان خانواده تشکیل میگردد بدون اینکه توجهی شود که این دو شخص از
نظر روحی و ذهنی شرایط پذیرش مسئولیت های یک زندگی مشترک را دارند.

مهارتهای مهم

مهارتهایی که قبل از ازدواج هر فردی باید داشته باشد
– خودشناسی
– توان تصمیم گیری
– ابراز محبت
–  ارتباط موثر
-حل اختلاف
-همدلی و همراهی و….
و فقط آموزش می تواند افراد را توانمند سازد تا در طول زندگی پر از فراز و نشیب از گزند آسیب ها در امان باشند.
مشاوره قبل از ازدواج
فهرست