فرزندپروری

تکنیکهای فرزندپروری

  • بازی

  • تشویق

  • پاداش

  • مرزگذاری

  • اطاعت از قوانین

  • بی اعتنایی

  • جبران

  • محروم سازی و….