[us_page_title description=”1″ align=”center”]
فرزندپروری

تکنیکهای فرزندپروری

  • بازی

  • تشویق

  • پاداش

  • مرزگذاری

  • اطاعت از قوانین

  • بی اعتنایی

  • جبران

  • محروم سازی و….

فرزندپروری

پدر و مادر تصمیم به فرزنددار شدن می گیرند بدون اینکه آمــــــوزش های فرزند پروری را دیده باشند تربیت یک انسان تربیت یک نسل است و این تربیت اگر از کودکي در فضاي متعادل و با کمک انسان‌هاي رشد‌ يافته و آمــوزش دیده انجام شود می توانیم ادعا داشته باشیم که یک نسل بدون آسیب بوجود آورده ایم.

شیوه فرزند پروری که از گذشته به ارث رسیده  همراه بود با سرزنش و تنبیه، اما اکنون تکنیکهای فرزندپروری به ما کمک می کنند تا فرزند ما با  سلامت روان، وارد اجتماع شود.

فهرست