فرزند پروری

پدر و مادر تصمیم به فرزند دار شدن می گیرند بدون اینکه آمــــــوزش های فرزند پروری را دیده باشند تربیت یک انسان تربیت یک نسل است و این تربیت اگر از کودکي در فضایي متعادل و با کمک انسان‌هایي رشد‌ يافته و آمــوزش دیده انجام شود، آسیب های اجتماعی کمتری خواهیم داشت.

شیوه فرزند پروری که از گذشته به ارث رسیده  همراه بود با سرزنش و تنبیه، اما اکنون تکنیکهای فرزند پروری به ما کمک می کنند تا فرزند ما با  سلامت روان پرورش یافته و وارد اجتماع شود.

تکنیکهای فرزند پروری

  • بازی
  • تشویق
  • پاداش
  • مرزگذاری
  • اطاعت از قوانین
  • بی اعتنایی
  • جبران
  • محروم سازی و….
فهرست