اساسی ترین مسائل جامعه امروز

 در جامعه معضلات فرهنگی و اجتماعی  مانند ناهنجاری های اجتماعی، بیکاری ، اعتیاد، سلامت روان، طلاق و … نیازمند توجه ویژه است  آمارها بیانگر این  است که وضع جامعه  با نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد. ریشه اصلی ناهنجاری ها نداشتن مهـارت و دانش لازم جهت پیشگیری از آسیب هـای اجتماعی است با بردن خدمات اجتماعی به سطح جامعه و در دسترس عموم مردم می توان تا حد زیادی از این معضلات پیشگیری کرد.استارتاپ کاهش آسیب براساس نیاز سنجی انجام شده باهدف توانمند سازی و  ارتقاء کیفیت زندگی و با نوآوری در ارائه خدمات، بسته آموزش مهارت های پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی را به کاربران ارائه می دهد.

« هدف ما ارتقاء کیفیت زندگی شما »

فهرست