هم افزایی و کاهش آسیب های اجتماعی

با توجه به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در جامعه، به شدت نیازمند ایجاد تغییر و بهبود نگرش و اصلاح رفتار می باشیم و این مهم محقق نمی شود مگر با یک همت عالی، همتی از نوع هم افزایی و ایجاد یک نیروی فوق العاده ، راز هم افزایی در انرژی نهفته است و با اشتراک‌ گذاشتن تجربه و دانش تک تک متخصصین و سازمانهایی که متولی کاهش آسیب های اجتماعی هستند عنصر دانایی جدیدی پدید می آید که تا پیش از آن هرگز وجود نداشته است به عبارتی مجموعه کلی چیزی فراتر از جمع اجزاست . آسیب های اجتماعی در جامعه زیاد می باشد و توان تخصصی ما برای مبارزه با آنها کم نیست  با ایجاد هم افزایی می توانیم کویر تشنه جامعه را سیراب و توانمند نمائم.

100=1+1

star_rate
0%
بازخوردهای مثبت
star_rate
فهرست