آسیب های اجتماعی

اساسی ترین مسائل جامعه امروز

 در جامعه معضلات فرهنگی و اجتماعی  مانند بیکاری ، اعتیاد، عدم سلامت روان، طلاق و سایرناهنجاری های اجتماعی،نیازمند توجه ویژه می باشند  آمارها بیانگر این  است که وضع جامعه  با نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد. ریشه اصلی ناهنجاری ها نداشتن مهـارت و دانش لازم جهت پیشگیری از آسیب هـای اجتماعی است با بردن خدمات اجتماعی به سطح جامعه و در دسترس عموم مردم می توان تا حد زیادی از این معضلات پیشگیری کرد.مدرسه زندگی براساس نیاز سنجی انجام شده باهدف توانمند سازی و  ارتقاء کیفیت زندگی و با نوآوری در ارائه خدمات سامانه مرکز تماس راهنما را راه اندازی نموده است تا پل ارتباط بین مشاوران ، کارشناسان و مراجعان باشد.

« هدف ما ارتقاء کیفیت زندگی شما »

فهرست