هم افزایی و کاهش آسیب های اجتماعی

با توجه به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در جامعه به شدت نیازمند ایجاد تغییر و بهبود نگرش و اصلاح رفتار و در واقع واکسینه نمودن خــانواده ها هستیم و این مهم محقق نـمی شود مگر با یک همت عالی، همتــی از نوع هم افزایی و ایجاد یک نیروی فـوق العاده، راز هم افزایی در انرژی نهفته است و با به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش تک تک متخصصین عنصر دانایی جدیدی پدید می آید که تا پیش از آن هرگز وجود نداشته است به عبارتی مجموعه کلی چیزی فراتر از جمع اجزاست . آسیب های اجتماعی در جامعه زیاد است ولی توان تخصصی ما برای مبارزه با آنها کم نیست فقط نیاز به یک یا علی داریم تا کویر تشنه جامعه را سیراب و توانمند نمائم.

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی سامانه مرکز تماس راهنما را در دسترس کاربران قرار داده است.

فهرست