پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آسيب شناسي اجتماعي به بررسي انواع مسائلی که در سطح جامعه وجود دارد می پردازند و تلاش مي‌کنند علل آنها را از جنبه‌هاي فردي ، اجتماعي و… مورد بررسي قرار دهد.
آسیب های اجتماعی که عمدتاً نتیجه زندگی مدرن و در همه جوامع وجود دارند . مهمترین مسئله متفاوت بودن نوع نگرش جامعه نسبت به آنها ست نگرش علمی و منطقی همراه با پذیرش وجود این آسیب ها موثرترین نوع نگرش است ، علت آنها را با استفاده از روشهای علمی بشناسیم و برای حذف یا به حداقل رساندن آنها از روشهای منطقی استفاده نمائیم.

در جامعه متخصص و توانمند ما ظرفیت علمی فراوان و سطح بالایی از آگاهی وجود دارد که همه معتقد به برابری انسانها و برخورداری از عدالت آموزشی هستند با کمک گرفتن از فناوری های جدید وبا ایجاد هم افزایی و یکپارچه نمودن توان تخصصی جامعه می توان در راستای پیشگیری و اصلاح و بهبود آسیب های اجتماعی قدم برداشت.

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه مرکز تماس راهنما و سامانه جذب با ما نموده است.

فهرست