خودآگاهی

اولین مهارت از 35 مهارتهای زندگی به روش 4H مهارت خود آگاهی است مربیان و مشاوران پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی به شما کمک می کنند، به خودآگاهی رسیده و شناخت کاملی از خود بدست آورید.
آیا تا کنون از خود پرسیده اید، من کیستم ؟ به نظر دیگران من چطور فردی هستم ؟
لازمه پاسخگویی به این سوالات داشتن خودآگاهی است. شناخت اجزای وجود، همچون خصوصیات ظاهری، احساسات،افکار،باورها،ارزشها،اهداف،نقاط قوت و ضعف می باشد. آگاهی یافتن از ویژگیهای خود یک مهارت است و الزام به نگریستن خود، اولین قدم خودآگاهی است.

خود چیست ؟

ما که هستیم؟

شبیه چه هستیم؟

دیگران درباره ما چگونه می اندیشند؟

چه اهدافی را دنبال می کنید؟

از نظر عاطفی در چه شرایطی هستید؟

ازنظر ظاهری چه ویژگیهایی دارید؟

اینها نمونه سوالاتی است که به خود ما اشاره می کنند. خود ما جنبه های مختلفی دارد مانند: بدن یا جسم ما ، احساسات ما ، افکار ما، اعتقادهای ما ، ادراک های ما از خودمان که بهتر است به کشف آنها اقدام کنیم .

مشاوران پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی کمک می کنند تا ابعاد وجودی خود از قبیل : خود فیزیکی ، خود واقعی ، خود آرمانی ، خود اجتماعی ، خود معنوی را بشناسیم.

خود فیزیکی :
اولین بخش از خود که آسانتر از جنبه های دیگر قابل شناسایی است، خود فیزیکی است که به حس و تصوری گفته می شود که نسبت به بدن خود داریم .
خود واقعی :
درونی ترین بخش وجود ما که خودمان آن را به خوبی می شناسیم ولی افراد معدودی از آن آگاه هستند .
خود آرمانی :
از همان دوران نوجوانی افکار و تصاویر آرمانی متعدد و گاه مبهم از خود ایجاد کرده و با نگاه به دیگران و مقایسه خود با آنان به این فکر فرو می رویم که چگونه به نظر می رسیم. در این مقایسه ها به این نتیجه می رسیم که زندگی برخی مردم چقدر ایده آل و خوب است و آرزو کنیم که ما هم مثل آنان بشویم. طی چنین فرآیندی خود آرمانی تشکیل می شود.
خود اجتماعی :

تصور می کنید دیگران شما را چگونه می بینند؟

ما ترغیب می شویم شبیه افرادی شویم که بیشتر با آنان سر و کار داریم. بنابراین ویژگیهای فردی ما و شرایط اجتماعی مان در روند تشکیل خود اجتماعی موثرند.

خود معنوی :
جنبه معنوی خود، مرتبط با آن چیزی است که به آن اعتقاد داریم، که می تواند به مذهب یا به سایر دیدگاه های انسانی ارتباط داشته باشد.

 

فهرست