سامانه رشد و نوآوری دانش آموزان پلتفرم مدرسه زندگی
سامانه مرکز تماس راهنما پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی
سامانه جذب با ما - پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی
پکیج استعدادیابی پلتفرم رشد و نوآوری دانش آموزان پلتفرم مدرسه زندگ
سامانه رشد و نوآوری اجتماعی - پلتفرم آموزشی مشاوره ای
برند دسترنج دسترنج زنان توانمند سرپرست خانواده

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، خلاق در حوزه های آموزش ،مشاوره و اشتغال می باشد به عنوان واحد فناور در پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی مستقر می باشد با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه های زیر نموده است.

استعدادیابی

همه افراد با استعداد هستند اماچرا بعضی موفق و بعضی شکست می خورند؟

راهنمایی تحصیلی

اینجا نخبگان و رتبه برترها پشتیبان تحصیلی دانش آموزان هستند.

راهنمایی شغلی

اینجا به شغل متناسب با تیپ شخصیتی، مهارتها و دانش خود دست می یابید.

سامانه جذب با ما
سامانه مرکز رشد و نوآوری
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پلتفرم مدرسه زندگی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
حضور در نمایشگاه پلتفرم مدرسه زندگی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
حضور در نمایشگاه پلتفرم مدرسه زندگی
حضور پلتفرم مدرسه زندگی در نمایشگاه
حضور پلتفرم مدرسه زندگی در نمایشگاه
سامانه جذب باما پل ارتباط صنعت و دانشگاه
فهرست