سامانه مرکز تماس راهنما
سامانه مرکز تماس راهنما
سامانه مرکز رشد و نوآوری اجتماعی
سامانه جذب با ما

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه های مرکز تماس راهنما، جذب با ما و مرکز رشد و نوآوری اجتماعی نموده است.

آموزش مهارت های زندگی به روش بومی شده ۴Hشامل۳۵ مهارت اصلی ویژه نوجوانان  به روش تکنیکی و کاربردی در پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی به صورت رایگان در دسترس کاربران می باشد.

راهنمایی تحصیلی

استعداد یابی، هدایت ، برنامه ریزی و پشتیبان تحصیلی ،انتخاب رشته تحصیلی

راهنمایی شغلی

رغبت سنجی،معرفی شغل متناسب با تیپ شخصیتی، مهارتها و دانش شغلی کاربران

راهنمایی ثبت نام های اینترنتی

با گسترش دولت الکترونیک راهنمایی ثبت نام های اینترنتی ضرورت پیدا کرده است.

فهرست
enemad-logo