سامانه مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

ثبت ایده

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی
مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

کارگاه آموزش آنلاین

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی در بستر پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی ،با همکاری نهادهای حمایتی بستری فراهم نموده جهت آموزش، مشاوره و تبدیل ایده به محصول و با نوآوری باعث ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در مناطق کم برخوردار شده است.

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی با اعلام فراخوان هایی اقدام به دعوت از دانشجویان،نخبگان و ایده پردازان ،مددجویان و زنان سرپرست خانوار نموده و با ارائه خدمات زیر به رشد و توسعه افراد کمک می کند.

توسعه فردی:

آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی – راهنمایی و مشاوره

توانمندسازی اجتماعی:

مصاحبه و استعدادیابی –  ظرفیت سنجی و امکان سنجی – آموزش کسب و کارهای نوین و تبدیل ایده به محصول – کوچینگ و راه اندازی کسب و کارهای نوین – آموزش و مشاوره جهت فروش محصولات و خدمات

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی
فراخوان مرکز رشد و نوآوری اجتماعی
سامانه مرکز رشد و نوآوری اجتماعی
فراخوان جهاد دانشگاهی تهران
فهرست