سامانه مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

ثبت ایده

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی
مرکز رشد و نوآوری اجتماعی

مرکز آموزش و اشتغال

مرکز آموزش و اشتغال مدرسه زندگی

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی در بستر پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی ،با همکاری نهادهای حمایتی بستری فراهم نموده است جهت آموزش، مشاوره و تبدیل ایده به محصول و با نوآوری باعث ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در مناطق کم برخوردار شده است.

مرکز رشد و نوآوری اجتماعی با اعلام فراخوان هایی اقدام به دعوت از دانشجویان،نخبگان و ایده پردازان ،مددجویان و زنان سرپرست خانوار نموده و با ارائه خدمات زیر به رشد و توسعه افراد کمک می کند.

توسعه فردی:

آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی ، راهنمایی و مشاوره

توانمندسازی اجتماعی:

مصاحبه و استعدادیابی، ظرفیت سنجی و امکان سنجی، آموزش کسب و کارهای نوین و تبدیل ایده به محصول، کوچینگ و راه اندازی کسب و کار، آموزش و مشاوره جهت فروش محصولات و خدمات

فهرست