مطالعه منطقه و امکان سنجی

در ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین مطالعه منطقه و ظرفیت سنجی بسیار مهم و موثر می باشد کسب و کارهایی که بر اساس شناخت درست از منطقه و ظرفیت های واقعی موجود طراحی می شوند نتایج بهتر و خروجی موفقتری دارند.

امکانسنجی

مطالعه منطقه و امکانسنجی اولین گام در چرخه راه‌اندازی کسب و کار درنظر گرفته می‌شود و به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا مطالعات فرصت باعث می‌شود کارآفرین با اطمینان بیشتری به انجام مطالعات و تحقیقات بعدی بپردازد و هزینه و زمان خود را صرف انجام مراحل بعدی چرخه توسعه پروژه کند.
باتوجه به اینکه مطالعات فرصت از ابتدایی ترین مراحل چرخه توسعه پروژه راه‌اندازی کسب وکار محسوب می‌شود، اینگونه مطالعات به دنبال تحلیل و بررسی جنبه‌های زیر هستند:
• اندازه بازار
• منابع موجود در منطقه
• تقاضای بالقوه و فعلی برای محصولات/ خدمات
• شرایط صادرات و واردات محصولات/ خدمات
• رقبا یا واحدهای تولیدی فعال در منطقه با پایه اقتصادی مشابه
• جو سرمایه‌گذاری عمومی و سیاست‌های صنعتی
• بررسی هزینه‌های تولیدی
• پتانسیل سودآوری

مطالعات امکان سنجی به تجزیه و تحلیل فراهم آوردن روش‌ها و گزینه‌های متفاوت و متنوع برای رسیدن به یک تجارت موفق می‌پردازد. امکان سنجی کمک می‌کند تا با محدود کردن دامنه و حیطه پروژه به شناسایی بهترین سناریو برای پیاده‌سازی یک طرح تجاری موفق بپردازیم